Regulamin Sklepu Internetowego www.letscoffee.com

Obowiązuje od dnia 5 września 2022 r.

 

Serwis www.letscoffee.com (zwany dalej jako: „Sklep”), prowadzony jest przez: GPPH S.C. K. Rzeźnik W. Piechota  z siedzibą w Mielcu, adres: ulica Racławicka 7, 39-300 Mielec, e-mail: marketing@gpph.pl , NIP: 8172185047, REGON: 368399534, (dalej jako „Sprzedawca”).

 

Słowniczek

 

biuro obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem ;

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów;

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);

 

koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów obejmowanych zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia: liczby produktów, sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, faktury elektronicznej, formy płatności;

 

podmiot realizujący płatność – podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;

 

produkt – przedmiot znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty zamówieniem Klienta;

 

regulamin – niniejszy regulamin.

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, dostarczania Klientom produktów, uprawnień Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 

 • 2

Usługi elektroniczne. Rejestracja i logowanie

 1. W Sklepie dostępne są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne związane ze Sklepem: konto oraz formularz zamówienia.
 2. W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień Klient może dokonać rejestracji w Sklepie i założyć konto. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu, Politykę Prywatności oraz Regulamin MLM. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji oraz hasło tymczasowe.
 3. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.
 4. W celu wyrejestrowania ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail na adres marketing@gpph.pl z adresu podanego przez Klienta w zakładce „Moje konto” z prośbą o wyrejestrowanie za pośrednictwem biura obsługi Klienta.
 5. Rejestracja w Sklepie wymaga zapoznania się z regulaminem, co w procesie rejestracji Klient potwierdza, zaznaczając okienko „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zgadzam się z jego postanowieniami”.
 6. Logowanie do Sklepu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Sklepu oraz hasła, o którym mowa w pkt 1. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Moje konto”, „Szczegóły konta”.
 7. Klient proszony jest o zachowanie w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Sklepie oraz podanych danych adresowych umożliwiających dostawę zamówienia do Klienta.

 

 • 3

Warunki realizacji zamówienia

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny produktów na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 5. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 6. Klient może składać zamówienia na produkty przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 7. W celu złożenia zamówienia na produkty Klient powinien:
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” lub „Kup teraz”;
  • wybrać sposób dostawy i płatności przedmiotu zamówienia;
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem lub zalogować się na swoje konto;
  • zaznaczyć okienko: „Chcę otrzymać fakturę VAT i wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT; faktury wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w koncie Klienta;
  • potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
  • opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie natychmiast potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę ze statusem „Oczekujące” lub „Oczekuję na płatność” w przypadku wybrania metody płatności „Przelew bankowy”.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili zmiany statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”. Przed tym okresem sprzedający może po wcześniejszym kontakcie z kupującym zmienić warunki zawarcia umowy lub odstąpić od realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od niego.

 1. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotycząca zakupu produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży produktu przez Sprzedawcę jest miejsce dostawy pod adresem wskazanym przez Konsumenta.
 2. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub w przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności, po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

 

 • 4

Sposoby płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;
 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 1. Klient powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych (termin ściśle określony, w rozumieniu i ze skutkami określonymi w art. 492 kodeksu cywilnego), jeżeli wybrał formę przedpłaty. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego.

 

 • 5

Dostawa zamówień

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski / Unii Europejskiej / oraz Wielkiej Brytanii.
 2. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru INPOST jako Dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 4. W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres email Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Faktura dotycząca towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży jest przesyłana w formie elektronicznej na adres email Klienta. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa produkt jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.
 8. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

 

 • 6

Zasady reklamacji

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
 • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres biura obsługi Klienta. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku – w przypadku Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 3. W terminach określonych w ust. 4 powyżej, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 4. Wszelkie reklamacje Klient może kierować pisemnie na adres biura obsługi Klienta lub elektronicznie na adres email: marketing@gpph.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania wymiany lub usunięcia wady towaru albo do oświadczenia o obniżeniu ceny zgłoszonego w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi w formie tożsamej do formy zgłoszonej reklamacji.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości, nie można reklamować wad (polegających na utracie właściwości związanej z upływem czasu), jeżeli wada powstała po upływie terminu oznaczającego trwałość Towaru (po dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia).
 7. Klient może zgłosić Sprzedawcy także reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę (§ 2 ust. 1 regulaminu) – reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres marketing@gpph.pl.
 8. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i przekaże Klientowi odpowiedź w formie tożsamej do formy zgłoszonej reklamacji.

 

 • 7

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia, to znaczy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
 3. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e-mailem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1.
 4. Klient może wypełnić wzór odstąpienia od umowy dostępny on-line w zakładce „Odstąpienie od umowy” albo pobrać go i wydrukować oraz przesłać pocztą albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Bezpośrednio po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy biuro obsługi Klienta prześle Klientowi na podany w zakładce „Moje konto” adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz etykietę adresową, którą może On wydrukować, nakleić na paczkę z produktem i odesłać zwracany produkt na adres Sprzedawcy za pośrednictwem … na koszt Sprzedawcy. W innym przypadku koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 6. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem.
 7. Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 9. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami 9 regulaminu.
 10. Postanowienia 7 regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • 8

Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. zwrotu produktu z zamówienia na skutek wykonania przez Klienta prawa odstąpienia od umowy – Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu;
  3. odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w regulaminie i z mocy prawa.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta), przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy, albo inny, podany przez Klienta, wedle Jego wyboru.

 

 • 9

Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest GPPH S.C. K. Rzeźnik W. Piechota z siedzibą w Mielcu przy ul. Racławickiej 7, e-mail marketing@gpph.pl.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe podane przez Klienta między innymi w celu rejestracji konta w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów, wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego, prowadzenia korespondencji z Klientem w celu na przykład udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 3. Klient ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy; żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji swoich praw Klient może zgłosić się do biura obsługi.
 4. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sklepu Sprzedawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

 

 

 • 10

Nadużycia

 1. Sprzedawca może zablokować dostęp do konta Klienta i usług nieodpłatnych w następujących przypadkach:
 • działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, to jest prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub treści wprowadzających w błąd;
 • działania przez Klienta na szkodę pozostałych Klientów;
 • naruszenia przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego regulaminu;
 • gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w tym w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń lub innymi działaniami hakerskimi.
 1. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny zablokowania dostępu. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów – w ramach korzystania z usług – treści, które mogłyby:
 • naruszyć dobra osobiste osób trzecich,
 • naruszać prawa osób trzecich, w tym także prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej;
 • pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, to jest treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym/promocyjnym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści, które są nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd;
 • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa.
 1. W przypadku, w którym Klient lub inna osoba uzna, iż treść publikowana w Sklepie narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem – może On powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca zastrzega prawo do usunięcia treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w regulaminie. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  • zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
  • zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej pod adresem e-mail marketing@gpph.pl
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod numerem infolinii … oraz adresem e-mail …
 6. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:
  • konieczność dostosowania postanowień regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep;
  • wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu;
  • zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Sklep;
  • poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
  • zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie;
  • potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
 8. Zmieniony regulamin zostaje udostępniony na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.
 9. O zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat na stronie Sklepu oraz przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 10. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty przesłania Klientowi powiadomienia o zmianie regulaminu.
 11. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą regulaminu.

 

Załączniki:

 • formularz odstąpienia od umowy
 • formularz reklamacyjny