Regulamin Programu Partnerskiego letscoffee.com

1. SŁOWNICZEK

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:   

 

 • Regulamin – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego Let’s Coffee, który dostępny jest na stronie letscoffee.com/regulamin-programu-partnerskiego
 • Organizator – GPPH S.C. K. Rzeźnik W. Piechota z siedzibą w Mielcu, ulica Racławicka 7, 39-300 Mielec, e-mail: marketing@gpph.pl, będąca właścicielem serwisu dostępnego pod adresem letscoffee.com
 • Produkt – asortyment znajdujący się w ofercie Organizatora pod adresem letscoffee.com objęte Programem Partnerskim.
 • Partner – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która przystąpiła do Programu Partnerskiego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Program Partnerski – współpraca pomiędzy Organizatorem a Partnerem polegająca na odpłatnym pozyskiwaniu Klientów przez Partnera.
 • Klient – Użytkownik (zarówno ten który posiada Konto jak i ten który go nie posiada), który zakupił Produkty od Organizatora poprzez Link Referencyjny i dokonał zapłaty za Produkt.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z jednego z Produktów.
 • Link Referencyjny – unikalny link przypisany przez Organizatora Partnerowi w celu umożliwienia pozyskania nowych Klientów przez Partnera. Link Referencyjny będzie mógł zostać skopiowany lub przesłany z odpowiedniej podstrony w Panelu Administracyjnym Konta.
 • Kwota Minimalna – kwota, która pozwala na dokonanie przez Partnera rozliczenia tj. wypłaty należnego Partnerowi wynagrodzenia.
 • – przydzielona danemu Partnerowi część serwisu Let’s Coffee za pomocą którego Partner może pobrać lub skopiować Link Referencyjny.
 • Nagroda – środki pieniężne przyznawane Partnerowi przez Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Celem Programu Partnerskiego jest zwiększenie liczby sprzedaży Produktów Organizatora poprzez odpłatne pozyskanie Klientów przez Partnera.
 3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego wymaga akceptacji Regulaminu przy rejestracji Konta. Nie jest możliwe przystąpienie do Programu Partnerskiego bez założenia Konta.
 4. Program Partnerski rozpoczyna się w dniu 22 sierpnia 2022 r. i trwa przez czas nieokreślony.

 

3. ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Za moment przystąpienia do Programu Partnerskiego uznaje się założenie przez Partnera Konta w systemie Organizatora oraz pierwsze wykorzystanie Linku Referencyjnego przez Klienta.
 2. Organizator zastrzega sobie ewentualne prawo do negatywnej weryfikacji Partnera w terminie 48 godzin od chwili przystąpienia Partnera do Programu Partnerskiego (takiej sytuacji poinformowanie Partnera o negatywnej weryfikacji równoznaczne jest z odstąpieniem przez Organizatora od współpracy z Partnerem ze skutkiem natychmiastowym). Partner otrzyma odpowiednie wyjaśnienia wraz z podaniem przyczyn odmowy rejestracji.
 3. Po aktywowaniu Programu Partnerskiego w serwisie Organizatora w zakładce „Moje konto > Konto partnera >Reflinki” generowany jest specjalny Link Referencyjny, który umożliwia Partnerowi uzyskiwanie Nagród.
 4. Partnerowi udostępniany jest specjalny panel administracyjny, który jest dostępny po zalogowaniu do Konta. W panelu Partner ma dostęp do Linku Referencyjnego oraz informacji na temat liczby założonych z Linku Referencyjnego kont oraz zapłaconych i zrealizowanych transakcji nabycia Produktów przez Klientów.

 

4. NAGRODY

 1. Partner wynagradzany jest za zakup Produktu dokonany przez Klienta, który posłużył się Linkiem Referencyjnym Partnera.
 2. Wysokość Nagród oraz zasady ich naliczania zostały określone szczegółowo w zakładce „System Prowizji”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Kwota Nagród przysługująca Partnerowi zostanie rozliczona w następujący sposób:
 4. Wypłaty Nagród na rzecz podmiotów gospodarczych (to jest: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonywane będą na podstawie prawidłowo wystawionych faktur doręczonych Organizatorowi, przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany w fakturze. Termin płatności faktury wynosi 14 dni. Kwota przysługująca Partnerowi w postaci zebranych środków zostanie zafakturowana przez Partnera jako kwota netto tylko w przypadku, gdy jest on czynnym płatnikiem podatku VAT.
 5. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany w Koncie Partnera. Termin płatności rachunku wynosi 14 dni. Kwota przysługująca Partnerowi w postaci zebranych środków będzie traktowana jako kwota przychodu Partnera. Warunkiem wypłaty Nagrody jest podanie przez Partnera wszystkich danych niezbędnych do przelewu oraz rozliczenia jego należności, tj. numeru PESEL, numeru rachunku bankowego, adresu zamieszkania (na potrzeby sporządzenia deklaracji podatkowej mającej na celu rozliczenie przez Partnera podatku dochodowego z tytułu otrzymania Nagrody), adresu korespondencyjnego oraz danych właściwego Urzędu Skarbowego. Brak podania powyższych danych uniemożliwia wypłatę Nagrody. Nagrody o wartości nieprzekraczającej 2.000,00 PLN są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.). Nagrody o wartości powyżej 2.000,00 PLN podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % od wartości wypłacanej nagrody. Nagroda zostanie wypłacona po potrąceniu wszystkich należności publicznoprawnych.
 6. Z wyłączeniem wysyłki. Kupon jest wielkorazowego użytku. Podczas użycia kuponu zmniejsza się jego wartość do zera.
 7. Nagroda jest wypłacana Partnerowi, gdy osiągnie ono Kwotę Minimalną 100 złotych. Wypłacone wynagrodzenie pomniejsza saldo Konta Partnera, nazwane w Koncie Partnera „Aktualne saldo do wypłaty”
 8. Stan Konta Partnera w zakresie środków z Nagród jest dostępny w odpowiedniej podstronie w panelu administracyjnym Konta: https://letscoffee.com/konto-partnerskie/
 9. W przypadku gdy w wyniku błędu technicznego Partnerowi zostanie naliczona nieprawidłowa kwota, Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedniej korekty środków Partnera, o czym niezwłocznie powiadomi Partnera w drodze korespondencji elektronicznej, na adres podany podczas rejestracji Konta w sklepie internetowym letscoffee.com

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie Klientów oraz promocję Produktów Organizatora. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych czy sieciach społecznościowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści dotyczące jego Produktów opublikowanych poza witryną letscoffee.com.
 2. Partner nie będzie promował Produktów na grupach dyskusyjnych, portalach społecznościowych, forach i innych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO I ZMIANY DANYCH

 1. Dział techniczny Organizatora dopełni wszelkich starań, aby zabezpieczyć spójność i treść baz danych.
 2. Partner zgadza się na przesyłanie mu ewentualnych zmian w zakresie treści Regulaminu.

 

7. DANE OSOBOWE PARTNERÓW

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Partnerów w związku z organizacją Programu w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
 2. Partner może się zwrócić do Organizatora, wykorzystując adres mailowy: marketing@gpph.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
 3. Dane osobowe Partnerów przetwarzane są przez Organizatora dla celów udostępnienia i uczestnictwa w Programie, wykonania obowiązków rozliczeniowych i podatkowych związanych z Programem, a także dla celów kontaktowania się z Partnerami i w tym w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Organizator przetwarza dane osobowe Partnerów także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Partnerów przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują następujące dane:
 • dla wszystkich Partnerów: login, nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, adres e-mail; oraz
 • w przypadku Partnerów, którym przyznane zostaną Nagrody: nr konta bankowego Uczestnika, nr PESEL, datę urodzenia.
 1. Dane osobowe Partnerów którym zostały przyznane Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora:
 • przez okres uczestnictwa w Programie oraz w zakresie niezbędnym do udokumentowania uczestnictwa do celów rozliczeń podatkowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w związku z uczestnictwem w Programie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • po zakończeniu uczestnictwa w Programie, w przypadku rozwiązania Umowy do celów rozliczeń podatkowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w związku z uczestnictwem w Programie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte.

 1. Dane Partnerów, którym nie zostały przyznane Nagrody w przypadku odstąpienia od Programu lub usunięcia Konta zostaną usunięte po upływie maksymalnie 60 dni od odstąpienia lub wypowiedzenia.
 2. Organizator zapewnia Partnerom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych i uzyskania ich kopii, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania).

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może rozwiązać współpracę z Partnerem ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 • naruszenia przez Partnera Regulaminu Programu Partnerskiego;
 • uruchomienia przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec Organizatora.
 1. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:
  • konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora;
  • wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności;
  • zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Organizatora;
  • poprawa obsługi Partnerów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
  • zmiana danych, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w Regulaminie;
  • potrzeba usunięcia z treści Regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
 2. O wszelkich zmianach Partner zostanie poinformowany w drodze wiadomości email oraz poprzez informację na stronie letscoffe.com.
 3. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia, kiedy informacja o nich doszła do Partnera w taki sposób, że mógł się z nimi zapoznać.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, należy poinformować o tym fakcie Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ust.4 uznaje się, że Partner zaakceptował nowy Regulamin w całości.
 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze współpracy strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku rozwiązania polubownego zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Wszelkie uwagi dotyczące regulaminu oraz reklamacje należy zgłaszać́ na adres e-mail: marketing@gpph.pl.

 

Załącznik nr 1 – System Prowizji