REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE „WYGRAJ KAWĘ LET’S COFFEE"

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KAWĘ LET’S COFFEE” („REGULAMIN”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Organizatorem konkursu „Wygraj kawę Let’s Coffee”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Krzysztof Rzeźnik oraz Wiesław Piechota, działający jako komplementariusze spółki komandytowej pod firmą: Let’s Coffee K. Rzeźnik W. Piechota sp. k., z siedzibą w Mielcu, przy ul. Racławickiej 6 (39-300), posiadająca numer NIP: 817-220-61-11, (zwana dalej „Organizatorem” lub „Let’s Coffee”)
  1.2. Konkurs trwa od dnia 25 sierpnia 2022 roku do dnia 5 września 2022 roku włącznie.
  1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  1.4. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu firmy Let’s Coffee na Instagramie, prowadzonym i zarządzanym przez Organizatora.
  1.5. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do udziału w Konkursie oraz przestrzegać jego postanowień w toku przebiegu całego Konkursu.
  1.6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

1.7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
1.8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
1.9. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZADANIE KONKURSOWE
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt 2.1. Regulaminu jest dokonanie zgłoszenia do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”) poprzez wykonanie zadania konkursowego polegającego na dokonaniu przez Uczestnika następujących czynności (dalej „Zadanie Konkursowe”): Odpowiedzi na pytanie: ” Jaką kawę wybierasz najczęściej, ziarnistą czy mieloną i dlaczego?” (forma odpowiedzi dowolna), udostępnienia na instastory swojego profilu na Instagramie postu konkursowego, zaproszenia do zabawy w komentarzu 3 znajomych oznaczając ich, obserwowania profilu Let’s Coffee na Instagramie oraz zarejestrowania się na stronie www https://letscoffee.com/. W przypadku, w którym profil na Instagramie, z którego zostanie wysłana przez Ciebie odpowiedź lub treść wysłanej przez Ciebie odpowiedzi zawierałyby Twoje dane osobowe (w szczególności Twoje imię i nazwisko), przesłanie przez Ciebie odpowiedzi w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych poniżej.
2.2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z pkt 2.2. Regulaminu, musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 25 sierpnia 2022 r. i nie później niż do dnia 8 września 2022 r. do godz. 23:59:59 roku włącznie; zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
2.3. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia.
2.4. Organizator może nie uwzględnić w Konkursie Zgłoszeń zawierających elementy powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo takie, które obiektywnie naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich. Organizator zastrzega również prawo do ich usunięcia.
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.
2.6. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i zależy wyłącznie od woli Uczestnika.
2.7 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedź na pytanie konkursowe powinna spełniać poniższe warunki:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c) nie może zawierać treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów trzecich, tj. z wyłączeniem treści reklamowych lub promocyjnych dotyczących Let’s Coffee,
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,
e) powinna być zgodna z regulaminem Portalu Instagram i jego funkcjonalnościami.
2.8. W przypadku zauważenia przez Organizatora nieuczciwych zachowań, które mogłyby mieć wpływ na wyłonienie zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia konkursowego Użytkownika, który dopuścił się w/w zachowań.

III. NAGRODY W KONKURSIE
3.1. Organizator przewidział nagrodę w postaci 6-ciu paczek kawy Let’s Coffee (do wyboru) o łącznej wartości 234,00 zł brutto.
3.2. W Konkursie jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.
3.3. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na Nagrodę innego rodzaju.
3.4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
3.5. Nagroda o których mowa w pkt 3.1 zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Wydający Nagrodę ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie Nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej Nagrody, przez co dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez wydającego Nagrodę i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od Nagród.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
4.1. Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzcę do dnia 11 września 2022 roku spośród Uczestników spełniających wszystkie wymagania Regulaminu Konkursu.
4.2. Wyboru Zwycięzcy Konkursu dokona większością głosów Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą Organizatorzy.
4.3. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
4.4. W wypadku przypadkowego nadesłania przez różnych Uczestników jednakowych zgłoszeń w ramach Zadania Konkursowego i przyznania przez Komisję Konkursową nagrody tego zgłoszenia, nagrodę otrzyma tylko ten spośród Uczestników nadsyłających jednakowe Zgłoszenie, którego Zgłoszenie zostało zarejestrowane najwcześniej.
4.5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą elektroniczną; informacja o wygranej zostanie przesłana w wiadomości prywatnej na konto faceookowe Użytkownika, z którego zostało wysłane Zgłoszenie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie przesłana do Zwycięzcy do dnia 15 września 2022 roku. Zwycięzca nagrody w Konkursie zostanie poproszony przez Organizatora o udostępnienie imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego (tj. nazwa i numer ulicy, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) i numeru telefonu, których podanie przez Zwycięzcę jest niezbędne dla doręczenia nagrody Zwycięzcy. Nagrody zostaną doręczone Zwycięzcy za pośrednictwem kuriera. Brak podania danych określonych w niniejszym punkcie uniemożliwi Organizatorowi przekazanie nagrody Zwycięzcy; w takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do jej wydania.
4.6. Wyniku konkursu będą dostępne na naszym profilu na Instagramie Let’s Coffee do dnia 11 września 2022 roku.

V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
5.1. Z chwilą wydania nagrody Organizator nabywa w ramach wydanej nagrody, bez odrębnej odpłatności, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych odpowiedzi, o których mowa w pkt 2.2 stanowiących Utwór w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmujące wyłączne prawo do korzystania z tej odpowiedzi oraz rozporządzania nią, w całości lub we fragmentach, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) zwielokrotnianie Utworu w inny sposób, nieprowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie Utworu do pamięci komputera
c) rozpowszechnianie egzemplarzy Utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
d) rozpowszechnianie Utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet
e) zezwalanie na korzystanie z autorskich praw zależnych,
5.2 Zwycięzca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał praw autorskich do Utworu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Organizatora. W szczególności Zwycięzca zrzeka się prawa do oznaczania Utworu jego autorstwem, decydowania o udostępnieniu Utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu, w tym zezwala Organizatorowi na zmianę treści i formy Utworu
5.3. W przypadku zgłoszenia w ramach Zadania Konkursowego niestanowiących utworu Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, z chwilą wydania nagrody wszelkie prawa do korzystania z odpowiedzi w ramach swojej działalności marketingowej, w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w pkt. 5.1 powyżej.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, tj.: Let’s Coffee K. Rzeźnik W. Piechota sp. k., z siedzibą w Mielcu, przy ul. Racławickiej 6 (39-300), z dopiskiem „Wygraj kawę Let’s Coffee – reklamacja”, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców w sposób określony w pkt 4.1. Regulaminu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
6.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
6.6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7.2. W najszerszym zakresie dozwolonym polskim prawem, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Organizator dokona zmian w Regulaminie jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanego Konkursu, przy czym zmiana taka nie będzie wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki nabyte przez Uczestnika Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników drogą elektroniczną poprzez post informacyjny na profilu instagramowym Let’s Coffee. Treść nowego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej wskazanej w pkt 7.4. Regulaminu.
7.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
7.4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna pod tym adresem w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydruk.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW
1. Administratorzy danych osobowych
Krzysztof Rzeźnik i Wiesław Piechota – komplementariusze spółki komandytowej działającej pod firmą: Let’s Coffee K. Rzeźnik W. Piechota sp. k., ul. Racławicka 6, 39-300 Mielec, są Administratorami danych osobowych Uczestników. Administratorzy dokonują współadministrowania danych osobowych Uczestników i zwani są dalej w niniejszym punkcie VIII „Współadministratorami”, „Administratorami” / „Administratorem” lub „Let’s Coffee”.
2. Wspólne uzgodnienia między Administratorami
W ramach wspólnych uzgodnień Administratorzy ustalili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodnili, że:
a) wspólnie są odpowiedzialni za wykonanie wobec Uczestników obowiązku informacyjnego.
b) wspólnie zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą.
c) w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych) właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów, to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą do udzielenia ww. odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą. W tym celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym żądaniu osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz udzielać drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.
d) w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków dotyczącymi zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który stwierdził naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez obydwu Współadministratorów (np. gdy zostało zgłoszone obydwu Współadministratorom), to właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 33 – 34 RODO będzie ten Współadministrator, z którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie spełniania obowiązków określonych w art. 33 -34 RODO. W tym celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych, podjętych w związku z naruszeniem krokach, treści zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu w związku z naruszeniem oraz udzielić drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.
e) Każdy Współadministrator jest zobowiązany we własnym zakresie prowadzić rejestr czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 RODO.
3. Punkt kontaktowy
Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym Uczestnik może się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e-mail contact@letscoffee.com, lub pisemnie na adres wspólnej siedziby prowadzonej działalności w formie spółki komandytowej, wskazany w pkt 1) powyżej.
4. Cele i podstawy przetwarzania
Współadministratorzy wspólnie ustalili cele przetwarzania danych osobowych Uczestników biorących udział w Konkursie. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe Uczestników:
a) dotyczące ich danych identyfikacyjnych zawartych w komentarzach do postu konkursowego oraz przesłanych oświadczeniach, innych informacji zawartych w komentarzach do postu konkursowego i informacji zawartych w zgłoszeniu konkursowym, stanowiących dane osobowe- w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięscy, przyznania i dostarczenia nagrody, rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie w tym przypadku niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów; interesy, o których mowa polegają na promocji własnych produktów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane będą w celach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych, związanych z produktami własnymi Organizatorów i prowadzoną przez nich działalnością – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, o której mowa w pkt 1.10 której stroną jest Uczestnik- – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) dla celów rozliczeń podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie ich praw.
5. Okres przetwarzania danych
5.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratorów, chyba że Uczestnik wyrazi skuteczny sprzeciw, wobec tego przetwarzania.
5.2. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wykonania.
5.3. Okres przetwarzania może jednak zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratorów.
5.4. Po upływie ww. okresów dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
6. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy przy realizacji Konkursu: firmom księgowym, firmom prawniczym, dostawcom usług IT, firmom marketingowym, firmom kurierskim.
7. Prawa osób, których dane dotyczą:
Uczestnik, którego dane osobowe dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratorów. Jeśli Uczestnik uważa, że jakiekolwiek informacje dotyczące jego osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, może złożyć wniosek o ich sprostowanie;
b) wycofania zgody w przypadku, gdy Administratorzy uzyskali taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorom w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Administratorów i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
f) złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa powyższe nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
8. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o uzasadniony interes Administratorów.
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.
W takim przypadku, Administratorzy nie będą dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczą przetwarzanie, o ile Administratorzy są w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony ich praw.
9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału w Konkursie.

UWAGA!

Obecnie zawiesiliśmy możliwość dołączenia do naszego programu afiliacyjnego.